VAT – list otwarty do Premiera Rządu RP

Warszawa, dn. 18.09.2009 r. 

LIST OTWARTY 

 biegłych sądowych do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska

 

Szanowny Panie Premierze!

W związku z trwającymi od kilku lat bezskutecznymi rozmowami z przedstawicielami Rządu RP w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności biegłych sądowych, Stowarzyszenia oraz środowiska biegłych zwracają się niniejszym do Pana Premiera o pilną interwencję w sprawie rażących i brzemiennych w skutkach zaniedbań kolejnych Rządów RP, począwszy od 2004 r., w zakresie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do przepisów ustawy o podatku VAT z marca 2004 r. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest  nierozwiązanie problemu opodatkowania biegłych podatkiem od towarów i usług, a w szczególności uniemożliwienie biegłym realizacji nałożonego na nich obowiązku podatkowego oraz narażenie ich w związku z tym na odpowiedzialność karną za domniemane zaległości podatkowe. Pomijając kwestię zasadności obciążania czynności biegłych podatkiem od towarów i usług, dla prawidłowej realizacji tego obowiązku, konieczne jest z jednej strony wydanie stosownych przepisów dotyczących kształtu wynagrodzenia biegłych (uwzględniającego podatek VAT), a z drugiej zabezpieczenie przez Ministra Finansów kwot na sfinansowanie tego podatku. Przepisy takie, zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT, powinny zagwarantować powiększenie obowiązujących stawek wynagrodzenia biegłych o kwotę tego podatku, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny rozpatrując w zeszłym roku sprawę zgodności art. 15 ust. 3 pkt  3 ustawy o VAT z Konstytucją (sygn. akt K 50/05). Dotychczas bowiem obowiązuje tzw. dekret Bieruta, który z oczywistych przyczyn nie reguluje tej kwestii.

Należy z całą mocą podkreślić, iż zarówno Resort Sprawiedliwości, jak i Finansów dotychczas nie zrealizowały wymienionych powyżej i koniecznych warunków umożliwiających realizację obowiązku podatkowego. Przyznaje to nawet Minister Sprawiedliwości w swoim piśmie do Ministra Finansów z dnia 18 lutego br. Jednocześnie brak możliwości realizacji tego obowiązku nie powstrzymuje Ministra Finansów oraz podległych mu organów podatkowych od prób wyegzekwowania hipotetycznie niezapłaconego od 5 lat podatku VAT. Jest to o tyle oburzające, iż podatek ten, tak jak w przypadku wszystkich innych płatników podatku VAT, nigdy nie był biegłym zwracany. Sądy powszechne nie przyjmują bowiem żadnych rachunków biegłych, które zawierają podatek VAT; ergo próby podejmowane przez organy podatkowe zmierzające do egzekucji domniemanych zaległości podatkowych (i w konsekwencji postawienie biegłych sądowych przed organami wymiaru sprawiedliwości jako podejrzanych i następnie oskarżonych o przestępstwa karno-skarbowe) są całkowicie bezpodstawne. Kontynuacja tych działań przez aparat skarbowy zmusi środowiska biegłych do rozważenia możliwości wystąpienia do instytucji międzynarodowych o podjęcie stosownych działań wobec Rządu RP.

Sam fakt ewentualnego wszczęcia postępowań karnych wobec biegłych uniemożliwi im w konsekwencji pełnienie tej funkcji, co doprowadzi do całkowitego paraliżu wymiaru sprawiedliwości. Należy zadać zatem pytanie:

jak Państwo może dochodzić od obywatela świadczenia podatkowego, nie usuwając jaskrawych wad stanu prawno-skarbowego, obrażających elementarne zasady demokratycznego państwa prawa?   

Ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości nie mogące porozumieć się od lat (a nawet stwarzające swoim zachowaniem wrażenie, iż należą do jakiś dwóch różnych rządów), próbują teraz przerzucić wszystkie negatywne konsekwencje swoich zaniechań na biegłych sądowych. Biegli sądowi nie oczekują też umorzenia ich zaległości podatkowych, bowiem takowe, z powodów wyżej opisanych, w istocie nigdy nie powstały, ale zaprzestania ściągania nienależnego podatku VAT.

W związku z powyższym środowiska i stowarzyszenia zrzeszające ok. 20 tysięcy biegłych zwracają się  po raz kolejny do Pana Premiera[1] o podjęcie pilnych działań zmierzających do uregulowania zaistniałej sytuacji, to jest:

1) zobligowania Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości do wypełnienia ich konstytucyjnych zadań, tzn. zapewnienia biegłym możliwości realizacji nałożonego na nich obowiązku podatkowego i egzekwowania tego obowiązku przez organy skarbowe dopiero po stworzeniu biegłym odpowiednich warunków prawnych i finansowych;

2) niepodejmowania przez organy państwowe działań restrykcyjnych wobec biegłych, gdyż byłyby to karanie biegłych za nieudolność Państwa.

Oczekując na pilną interwencję Pana Premiera w przedmiotowej sprawie, jesteśmy otwarci na możliwość spotkania w tej sprawie z Panem Premierem osobiście lub pełnomocnym przedstawicielem Rządu.

Pozostajemy z poważaniem

Prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski  /Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego /

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego/

Prof. dr hab. Mariusz Kulicki /Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/

Prof. dr hab. Tadeusz Widła  /Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego/

Prof. dr hab. Hubert Kołecki /Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza/

Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz /Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego/

Prof. dr hab. Antoni Feluś  /Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego/

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń /Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego/

Dr Wioletta Kwiatkowska-Wójcikiewicz /Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTK, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/

Dr Jarosław Moszczyński /Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTK, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego/

Dr Aleksandra Tucholska-Lenart /Prezes Oddziału Warszawskiego PTK/

Dr Jerzy Pobocha /Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej/

Mgr inz. Jerzy Kula /Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych/

 

Do listu dołączono obszerne opracowanie zawierające dokładny opis całego problemu wraz z dokumentacją źródłową.

[1] poprzednie pismo z 20.02.2009 r. zostało wystosowane przez  Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych