Zebranie członków PTPS 02.06.2011 we Wrocławiu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej zgodnie z § 21  Statutu PTPS zwołuje na dzień 02.06.2011 (czwartek), o godz. 20. 00 w pierwszym terminie i godz. 20.15 – w drugim terminie Walne Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, które odbędzie się w Quality Hotel Wrocław al. M. Kromera 51-163 Wrocław.

Program Walnego Zgromadzenia Członków  PTPS:

1. Wybór przewodniczącego zebrania

2. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTPS za okres 0d 27.02.2010 do 02.06.2011

3. Dyskusja i uchwalenie  programu na lata 2011-2012

4. Wprowadzenie zmian statutu:

4.1. W §3 „PTPS jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24.04.03 o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie i artykułem 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7.04.1989. Prawo o stowarzyszeniach.

4.2. W §8 powołanie spółki z o.o. o nazwie: Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Sp. z o.o. (COS PTPS)

5. Zakończenie zebrania.

 

Proponowane zmiany statutu wynikają z potrzeby uzyskiwania środków finansowych nie tylko ze składek członkowskich w celu zapewnienia stałej pracy sekretariatu i księgowości PTPS, i kosztów kadrowo-organizacyjnych. Powołanie Sp. z o.o. jest prawną koniecznością, ponieważ organizacje pożytku publicznego nie mogą prowadzić działalności przynoszącej dochód. Takie rozwiązanie przyjęło Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, informacje na ten temat znajdują się na ich stronie internetowej: www.kryminalistyka.pl.

Zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.1975 jeżeli jakaś organizacja ma swoje stawki (godzinowe) to można je stosować przy wynagradzaniu biegłych psychiatrów i psychologów za wykonane ekspertyzy – tak jak robi to PTK. Do PTPS zwracają się sądy o wydanie opinii w trudnych i spornych sprawach natomiast aktualne przepisy uniemożliwiają otrzymanie przez biegłego wynagrodzenia stosownego do jego kwalifikacji i pracochłonności opinii. Planujemy, aby spółka taka wydawała również opinie „prywatne” na zlecenie kancelarii adwokackich i uczestników postępowań. Informujemy też, iż Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość, wzorem innych krajów wprowadzenie takiego rozwiązania do kpk i kpc.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej informacji w swoim komputerze, wszystkie maile wysyłamy w trybie „z potwierdzeniem otrzymania”. Informujemy, że wysłanie zaproszeń do wszystkich członków drogą pocztową stanowi wydatek około 1 000,00zł.

Łączymy serdeczne pozdrowienia
Dr med. Jerzy Pobocha                                         Prof. dr hab. med. Józef Kocur
Członek ZG PTPS                                                   Prezes PTPS