Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Wrocław, 02.06.2011
Program Walnego Zgromadzenia Członków  PTPS:

1. Wybór przewodniczącego zebrania
2. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTPS za okres 0d 27.02.2010 do 02.06.2011
3. Dyskusja i uchwalenie programu na lata 2011-2012
4. Wprowadzenie zmian statutu:
4.1. W §3 „PTPS jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24.04.03 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i artykułem 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7.04.1989. Prawo o stowarzyszeniach.
4.2. W §8 powołanie spółki z o.o. o nazwie: Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o. (COS PTPS)
5. Zakończenie zebrania.

Ad. 1. B. Prezes PTPS dr med. Jerzy Pobocha poinformował zebranych, że wg listy obecności na sali, w drugim terminie o godzinie 20.15 znajduje się 29 członków PTPS. Dlatego zgodnie z statutem zebranie jest ważne. Następnie na przewodniczącego zebrania zaproponował aktualnego Prezesa PTPS prof. Józefa Kocura. Zebrani w głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania wybrali prof. Józefa Kocura na 29 obecnych 29 głosowało za.

 
Ad. 2. Dr med. Jerzy Pobocha w imieniu Zarządu wygłosił sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej za za okres 0d 27.02.2010 do 02.06.2011.
Ad. 3. Dr med. Jerzy Pobocha w imieniu Zarządu omówił konferencję, które zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej w 2010 roku tj. konferencję w Szczyrku oraz I Kongres Nauk Sądowych. Kongres był dotychczas największym przedsięwzięciem i był pierwszym takim kongresem w dziejach Polski. Ważne jest, że to właśnie PTPS wystąpiło o jego zorganizowanie. Efektem Kongresu jest powstanie komisji, która będzie pracować nad zmianą ustawy o biegłych. W skład komisji weszły osoby, które już od wielu lat pracują nad zmianą tej ustawy tj. prof. Tadeusz Tomaszewski i prof. Tadeusz Widła.
Prof. Józef Kocur wspomniał także, iż ważnym osiągnięciem jest wybranie byłego Prezesa PTPS dr med. Jerzego Pobochę przez pismo In Gremio „Człowiekiem Roku 2010”.
Kolejnym ważnym krokiem jest powstanie pisma Psychiatria i Psychologia Sądowa, które istnieje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.
W tym roku planuje się zorganizowanie wspólnie z Polskim Towarzystwem Seksuologicznym konferencji w Warszawie w drugiej połowie grudnia.
Plany PTPS na rok 2012:
– konferencja wspólna z fundacją Batorego –RODK (druga połowa kwietnia – prawdopodobnie Otwock),
– kolejna polsko-niemiecka konferencja z psychiatrii sądowej (Berlin),
– kolejna konferencja na Słowacji,
– PTPS ma zamiar nawiązać współpracę po wieloletniej przerwie z instytutem serbskiego w Moskwie,
– PTPS chce wprowadzić dodatkowe kryteria odnośnie wydawania opinii psychiatrycznych. W planach jest stworzenie systemu certyfikatów, które przydzielane byłyby biegłym spełniającym kryteria.
Zebrani w głosowaniu jawnym na przyjęcie programu na lata 2011-2012 na 29 obecnych 27 głosowało za i 2 osoby wstrzymały się.
Ad. 4.1 Dr med. Jerzy Pobocha zaproponował, aby wprowadzić do statutu zapis, że PTPS jest organizacją pożytku publicznego i tym samym można będzie wpłacać 1% od podatku na rzecz towarzystwa. Jest to ważna sprawa, bowiem można w ten sposób uzyskać pieniądze, które są potrzebne, aby towarzystwo mogło dalej istnieć. Do tej pory pieniądze uzyskiwane były poprzez organizacje konferencji, ale tych konferencji jest obecnie tak dużo, że wpływy PTPS są coraz mniejsze. Tym samym należy szukać innych źródeł pieniędzy. Niedoścignionym wzorem tutaj jest dla nas Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, które już od kilku lat w taki sposób działa.
W czasie dyskusji uczestnicy zebrania zastanawiali się czy przyjęcie tej uchwały nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów związanych z księgowością. Dr med. Jerzy Pobocha odpowiedział, że nie będzie dodatkowych kosztów tylko obowiązek składania sprawozdań finansowych. Podczas dyskusji zebrani uznali, że przyjęcie uchwały będzie bardzo dobrą decyzją.
Zebrani w głosowaniu jawnym na przyjęcie uchwały o organizacji pożytku publicznego na 29 obecnych 29 głosowało za.
Ad. 4.2. Dr med. Jerzy Pobocha omówił uchwałę dotyczącą powołania spółki z o.o. o nazwie: Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o. (COS PTPS). Spółka będzie zrzeszała grupę ekspertów z wielu dziedzin, którzy będą wydawać opinię. Z uzyskanych pieniędzy, w ramach spółki, można będzie stworzyć bibliotekę, opracować bibliografię psychiatrii sądowej, prowadzić szkolenia i wydawać certyfikaty z psychiatrii sądowej – wzorem PTK. Zamiarem spółki jest wydawanie opinii na najwyższym poziomie. Stawki za opinie byłyby godzinowe stosownie do wkładu pracy i kwalifikacji. Rachunki za opinie wydawane będą przez COS PTPS zgodnie z §8 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 1975 roku.
Podczas dyskusji obecni zastanawiali się czy powstanie takiego Centrum nie spowoduje negatywnych reakcji ze strony psychiatrów, którzy nie będą należeć do COS.
Profesor Janusz Heitzman stwierdził, że kwestia finansowa jest trudna. Można wystawiać faktury zgodnie z cennikiem, ale ta rozbieżność nie może być bardzo duża. To jest interesujące, ale wymaga bardzo ważnych ustaleń dotyczących rozliczania.
Zebrani sugerowali, iż może istnieć zagrożenie, że tak zwani „drodzy biegli” nie będą powoływani. Sądy, bowiem będą woleli wybrać biegłych, którzy wezmą mniejsze pieniądze za wydanie opinii.
Prof. Józef Kocur odpowiedział, że do Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej cały czas wpływają propozycje sporządzania opinii, więc takie Centrum jest potrzebne. Należy zgłosić informacje o powstaniu Centrum do sądów i prokuratur, kancelarii adwokackich i czekać na ich odzew.
Dr med. Jerzy Pobocha przypominał, że podczas  I KNS Wiceminister Wrona poinformował, że resort rozważa czy nie wprowadzić instytucji „biegłych prywatnych”, tzn. powoływanych przez strony procesu, a nie tylko przez prokuraturę czy sąd, ale również, których będą powoływać przez adwokaci. Biegli coraz częściej otrzymują od adwokatów propozycję o sporządzenie opinii.
Prof. Tadeusz Widła stwierdził, że Ministerstwo ma zamiar doprowadzić do urealnienia stawek. W PTK nie ma stawek ryczałtowych a wszystkie opinie są zlecane przez osoby prywatne. Pieniądze pobierane przez PTK są przeznaczane na cele szkoleniowe. Prowadzenie takiego Centrum umożliwia wydatkowanie całkiem pokaźnych środków na cele szkoleniowe i wydawnicze.
Prof. Józef Kocur uznał, że należy podjąć próbę stworzenia takiego Centrum. Zapytał także obecnych kogo wskazaliby na kandydata do sporządzania opinii w ramach spółki. Stwierdził, iż należy zacząć od Kadry związanej z Polskim Towarzystwem Psychiatrii Sądowej.
Zebrani w głosowaniu jawnym na przyjęli uchwałę o powołanie spółki z o.o. o nazwie: Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o. (COS PTPS). Na 29 obecnych 29 było za.
Ad. 5 Na zakończenie lek. Maciej Otrębski, Redaktor prowadzący czasopisma Psychiatria i Psychologia Sądowa poinformował o zaawansowaniu prac nad nowym numerem pisma. Drugi numer jest już na etapie ukończenia, przygotowywany jest projekt okładki. Pismo ma już ponad 200 prenumeratorów i jest duże zainteresowanie prenumeratą.
Prof. Józef Kocur stwierdził, że w końcu PTPS ma swój organ, gdzie może umieszczać artykuły i jest to jednocześnie forum dyskusyjne na wszystkie tematy. Zachęcał także obecnych do pisania artykułów, które umieszczone zostaną w kolejnym numerze.
Na tym zebranie zakończono o godzinie 21.45.

Protokołowała                                Przewodniczył

Adela Sobina                                Józef Kocur