Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 09.05.2012 w sprawie wynagrodzenia biegłych lekarzy

Zarząd Główny PTPS po zapoznaniu się z treścią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z satysfakcją stwierdza, że orzeczenie to jest zgodne z postulatami zgłaszanymi od wielu lat przez PTPS.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1975 roku, ustalające górne stawki wynagrodzenia dla lekarzy, jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał uznał, że wynagrodzenie biegłych lekarzy za ekspertyzy winno być zrównane z wynagrodzeniem innych biegłych sądowych stosownie do wkładu pracy i kwalifikacji.
W związku z tym ZG PTPS zwraca się do wszystkich członków PTPS o wystawianie rachunków za sporządzanie opinii według aktualnie obowiązującej stawki godzinowej, z uwzględnieniem – w karcie pracy biegłego – czasu poświęconego na badanie i sporządzenie opinii.

Dr med. Jerzy Pobocha                            Prof. z. dr med. Józef Kocur

Link do artykułu