Konferencja 11-14.11.2008 Popowo

Polskie Towarzystwa Psychiatrii Sądowej organizuje w dniach  11 – 14.11.2008, na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, Konferencję  Naukowo – Szkoleniową nt.: Opiniodawstwo sądowo – psychiatryczne w sprawach testamentowych. Psychofarmakologia  sądowa (błędy w leczeniu psychiatrycznym).

W czasie konferencji autorzy referatów: psychiatrzy, psycholodzy i prawnicy przedstawią praktyczne problemy sporządzania opinii sądowo – psychiatrycznych w tych sprawach m. innymi: jakie dowody należy zebrać i ich znaczenie opiniodawcze, metodologia opiniowania i kontroli opinii sądowo – psychiatrycznej, pozaprocesowe opinie konsultacyjne w sprawach testamentowych. Omawiane będą szczegółowo kazuistyczne przypadki błędnych czy powierzchownych opinii.

Uczestnicy konferencji otrzymają  materiały konferencyjne na płycie CD, dlatego zalecany się przyjazd z własnym laptopem dla łatwiejszego korzystania z otrzymanych materiałów szkoleniowych.
Zgłoszenia na konferencję należy dokonywać pisemnie na adres Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej 71-210 Szczecin ul Żołnierska 55 do dnia 20.10.2008. Zgłoszenie można również przesłać faxem na nr 0918865884 oraz pocztą mailową na adres: ptps@o2.pl. Na  karcie zgłoszenia, koniecznie należy podać swój  adres i adres email. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł dla członków PTPS i 300zł dla pozostałych osób.

Członkami PTPS są psychiatrzy, psycholodzy i prawnicy. Statut PTPS i karta członka znajduje się na stronie: www.ptps.com.pl

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe PTPS,
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821Opłata konferencyjna po 30 czerwca 2008 wynosi 400zł.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 15.10.2008, a opłaty hotelowe do 25.10.2008. Informujemy, że warunkiem uzyskana rezerwacji miejsc hotelowych jest dokonanie . wcześniejszej przedpłaty. Dlatego w razie braku przedpłaty nie otrzymamy takiej rezerwacji

Miejsce konferencji: Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Popowie, adres: 07-203 Somianka, Popowo Parcele 22 (k. Serocka)

Zakwaterowanie, wyżywienie i impreza towarzyska w dniach 11 – 14.11.2008 (3 noclegi) kosztuje 750 zł od osoby płatne do 15. 09.2008.

 

Wszelkich informacji  udziela  Komitet  Organizacyjny
telefon 0605053894
Dr  med.  Jerzy  Pobocha

 

Karta uczestnictwa:

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w  Konferencji Naukowo- szkoleniowej w dniach 11 – 14.11.2008, na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie nt.: Opiniodawstwo sądowo – psychiatryczne w sprawach testamentowych. Psychofarmakologia  sądowa (błędy w leczeniu psychiatrycznym).

/prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami/

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………….

Stopień i/lub tytuł  zawodowy……………………………………………………………………………………….

naukowy…………………………………………………………………………………………………………………

Adres i telefon………………………………………………………………………………………………………….

email……………………………………………………………………………………………………………………..

Rachunek wystawić na:     (NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT)

………………………………………………………………………………………………………………………………… Rezerwuję  i opłacę nocleg z:  11/12.11; 12/13.11.; 13/14.11.2008

Razem noclegów:……… proszę wpisać słownie…………………………………………………………..

Dodatkowe prośby lub propozycje………………………………………………………………………….

Zobowiązuje się dokonać wpłaty, zgodnie z komunikatem

/czytelny podpis z pieczątką/

 

Niniejszą kartę należy odesłać na adres: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, nie później jak  do 20.10.2008