Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej zwane dalej „Towarzystwem” – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju psychiatrii sądowej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowisk z nią związanych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania – kierując się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw.

§2

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20 poz. 104, z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.873, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego posiada osobowość prawną.

§3

 1. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zadaniach.
 4. Towarzystwo ma prawo powołania oddziałów terenowych, działających na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych.

 §4

Siedzibą władz Towarzystwa jest Szczecin.

 §5

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

 

Rozdział II
Cele, zadania, sposoby ich realizacji

 §6

 1. Celem Towarzystwa jest organizowanie działalności naukowej w zakresie psychiatrii sądowej i prawa, oświatowej, informacyjnej i rozpowszechniającej wiedzę – w tym również podejmowanie działań bezpośrednio związanych z zapobieganiem przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym – realizowanej na rzecz ogółu społeczności w zakresie psychiatrii sądowej oraz na rzecz członków Towarzystwa.
 2. Do zadań Towarzystwa należy m.in.:
  1. popularyzowanie najnowszych osiągnięć psychiatrii sądowej, prawa i dyscyplin pokrewnych, rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu psychiatrii, propagowanie rozwoju i zdobyczy psychiatrii sądowej i prawa oraz jej osiągnięć w praktyce, których upublicznienie nie będzie naruszało tajemnicy zawodowej ani interesu publicznego,
  2. rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach Unii Europejskiej, w zakresie najnowszych osiągnięć psychiatrii sądowej, prawa i dyscyplin pokrewnych, rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu psychiatrii, propagowanie rozwoju i zdobyczy psychiatrii sądowej i prawa oraz jej osiągnięć w praktyce,
  3. upowszechnianie najnowszych osiągnięć wiedzy z zakresu psychiatrii sądowej, prawa i dyscyplin pokrewnych, organizowanie sympozjów, szkoleń i konferencji naukowych – inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi placówkami w tym zakresie, rozwijanie współpracy oraz kontaktów naukowych z pokrewnymi środowiskami i instytucjami w kraju i za granicą, prowadzonych w ramach działań na rzecz integracji europejskiej,
  4. podejmowanie działań bezpośrednio związanych, bądź też sprzyjających zapobieganiu przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym, związanym z chorymi psychicznie oraz osobami o zaburzonej osobowości, w tym osobami niebezpiecznymi i agresywnymi, osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania skutkom ich nadużywania,
  5. występowanie do organizacji społecznych, instytucji państwowych, rządowych i samorządowych o pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób chorych psychicznie oraz o zaburzonej osobowości ; w tym dyskryminowanych i odrzucanych przez społeczeństwo,
  6. ustalanie oraz nadzorowanie przestrzegania norm i standardów wykonywania badań sądowo- psychiatrycznych i form sporządzanych opinii, , kształtowanie wysokiego poziomu naukowego, etycznego, z systematycznym pogłębianiem wiedzy społecznej z psychiatrii sądowej i prawa, wspieranie podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania stopni naukowych i uprawnień zawodowych członków Towarzystwa,
  7. reprezentowanie, informowanie, promowanie i występowanie w interesie członków Towarzystwa przed różnymi podmiotami, organami i instytucjami,
  8. inicjowanie uchwalania aktów prawnych i opiniowania ich projektów zmierzających do udoskonalenia prawa i norm postępowania z osobami chorymi psychicznie, opracowania warunków stosowania środków zabezpieczających i przesłanek orzekania niepoczytalności, podejmowanie działań bezpośrednio sprzyjających zapobieganiu przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym,
  9. prowadzenie działań na rzecz ochrony wolności i praw człowieka,
  10. inicjowanie społecznych ruchów młodzieży i innych osób dorosłych zainteresowanych realizacją celów programowych Towarzystwa.
 3. Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi i wspierać ruchy pozarządowe określonych celami i zadaniami wynikającymi z niniejszego statutu.
 4. W tym samym zakresie Towarzystwo może działać na rzecz inicjatyw ruchu obywatelskiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 §7

Do realizacji swych zadań Towarzystwo w szczególności:

 1. zabiega o to, aby organy administracyjne, rządowe i samorządowe uwzględniły w swojej działalności profilaktykę, działania leczniczo-resocjalizacyjne i prewencyjne oraz podejmowały działania dla zapewnienia odpowiedniej bazy materiałowej i kadrowej dla potrzeb leczniczych;
 2. monitoruje realizację norm i zasad postępowania przy wykonywaniu badań sądowo- psychiatrycznych, systematycznego pogłębiania wiedzy z psychiatrii sądowej i prawa, wspieranie podnoszenia kwalifikacji lekarzy, humanitarnego podejścia do chorych psychicznie i osób uzależnionych – w odniesieniu do przepisów wynikających z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych;
 3. współpracuje z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami i towarzystwami (psychiatrycznymi i psychologicznymi) oraz organizacjami powołanymi w celu pobiegania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym,
 4. prowadzi działalność profilaktyczną wśród młodzieży i dorosłych, przy współudziale zainteresowanych urzędów administracji rządowej i pozarządowej;

   

 5. utrzymuje kontakty i podejmuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi lub działającymi na terytoriach innych państw, w szczególności państw Unii Europejskiej, zajmującymi sia badaniami naukowymi, standardami postępowania i leczenia,

   

 6. może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji o tych samych lub podobnych zadaniach;

   

 7. prowadzi własne działania informacyjne dotyczące psychiatrii sądowej i prawa, poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie i współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych konferencji i szkoleń itp.,

   

 8. może wydawać własne czasopisma naukowe, ulotki, broszury itp. i współdziałać w redagowaniu innych fachowych publikacji, a także podejmować działania multimedialne (jak produkcja filmów instruktażowych, dydaktycznych itp.),

   

 9. może prowadzić działalność naukowo-badawczą oraz zlecać i wnioskować opracowanie informacji o rozmiarach, przyczynach i skutkach zjawisk kryminogennych i podejmowanie działań bezpośrednio sprzyjających zapobieganiu przestępczości oraz w tym zakresie,

   

 10. może współpracować ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania;

   

 11. inicjuje i prowadzi własne badania oraz analizuje ich wyniki we współpracy z powołanymi do tego instytucjami odnośnie podejmowania działań bezpośrednio sprzyjających zapobieganiu przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym i uzależnieniom wszelkiego typu,

   

 12. gromadzi środki na budowę i eksploatację obiektów dla potrzeb statutowych, zabiega o przyznanie dotacji, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom leczniczym, instytucjom i organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem przestępczości;

   

 13. organizuje działania w celu pozyskania i adaptowania różnych obiektów istniejących na placówki profilaktyczno-lecznicze i leczniczo-resocjalizacyjne i może przejmować obiekty na własność;

   

 14. może prowadzić ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne za zgodą właściwych władz po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego;

   

 15. może prowadzić oddziały dziennej pomocy, poradnie, punkty konsultacyjne i inne formy pomocy w celu zapobieganiu przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym, na podstawie uchwały Zarządu lub jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwych władz;

   

 16. może realizować zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki , leczenia, rehabilitacji  sprzyjających zapobieganiu przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym,

   

 17. może stawać do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych;

   

 18. może zatrudniać pracowników i wolontariuszy dla realizacji zadań statutowych;
 19. może prowadzić, przez Zarząd i oddziały, działalność gospodarczą w celu uzyskania środków finansowych na działalność statutową.

 §8

Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 §9

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §10

 1. Członkiem Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Towarzystwo dopuszcza siedem kategorii członkostwa:

   

   

   

   

  1. Członkostwo honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej psychiatrii sądowej,

    

  2. Członkostwo pełne – przyznaje się lekarzom posiadającym specjalizację z psychiatrii (psychiatrii sądowej) oraz psychologom i prawnikom, czynnie wykonującym zawód,

    

  3. Członkostwo pełne dla seniorów – przewidziane dla psychiatrów sądowych, psychologów i prawników – po 65 roku życia,

    

  4. Członkostwo niepełne (członek junior) – przewidziane dla młodych lekarzy (maksymalnie do 40 lat) w trakcie szkolenia w zakresie psychiatrii sądowej,

    

  5. Członkostwo stowarzyszone – przewidziane dla przedstawicieli zawodów pokrewnych, których działalność lub zainteresowania są związane z psychiatrią sądową i deklarują w nim swój udział,

    

  6. Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy i prawników zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa,

    

  7. Członkostwo wspierające – przewidziane dla instytucji i osób prawnych oraz osób fizycznych,  zainteresowanych psychiatrią sądową oraz finansowym wspieraniem działalności Towarzystwa.

§11

Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów, w drodze uchwały, po pisemnej rekomendacji przez 2 pełnych członków,  z zastrzeżeniem § 14 Statutu.

 §12

 1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. popierać i czynnie realizować cele i zadania Towarzystwa,
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  5. regularnie opłacać składki.
 2. Członkowie Towarzystwa mają następujące prawa: 
  1. posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki z symbolem Towarzystwa,

    

  2. korzystać z lokalu Towarzystwa,

    

  3. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,

    

  4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,

    

  5. korzystać z innych możliwości, jakie składa swoim członkom Towarzystwo.
 3. Jedynie członkom określonym w § 10 ust.2 pkt 3 i 4 Statutu przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
 4. Pozostałym kategoriom członków przysługuje czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

 §13

Zawieszenie członkostwa może nastąpić uchwałą na czas określony:

 1. na pisemny, uzasadniony i własny wniosek członka,
 2. na wniosek Zarządu Głównego lub Sądu Koleżeńskiego w przypadku wszczęcia postępowania przez organy ścigania lub postępowania dyscyplinarnego, właściwego dla wykonywanej przez członka profesji.

 §14

 1. Instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym Towarzystwa.
 3. Członkowie wspierający są reprezentowani w Towarzystwie przez swoich pełnomocnych przedstawicieli.

§15

 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
  1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Głównego,
  2. wykluczenie przez Zarząd Główny:
   1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
   2. uchylanie się od udziału w pracach Towarzystwa (nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków, co dotyczy jedynie pełnych członków),
   3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa lata, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty,
   4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 12 członków Towarzystwa z przyczyn określonych lit. a i b,
   5. utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
  3. śmierć członka,
  4. rozwiązanie, likwidację lub upadłość instytucji lub osoby prawnej, określonej w § pkt. 7.
 2. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

§16

 1. Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
 2. Odwołanie jest rozpoznawane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 5. Rada Naukowa.

§18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 3. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować do swego składu – w miejsce członków, którzy ustąpili z władz, bądź ich członkostwo wygasło – nowych członków dla uzupełnienia składu, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby składu osobowego pochodzącego z wyboru.

§19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd Główny.
 3. Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje – bez wynagrodzenia.

§20

 1. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 800 osób, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w proporcji – jeden delegat na 10 członków.
 2. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Wybór do władz Towarzystwa jest równoznaczny z uzyskaniem mandatu delegata na najbliższe Zgromadzenie Delegatów.

§21

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz na dwa lata lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, lub 20 % członków określonych w § 10 ust.2 pkt 2 i 3 Towarzystwa, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się na ten sam dzień 15 minut później – i może ono skutecznie obradować niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą i powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • uchwalanie programu działania Towarzystwa,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Rady Naukowej,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 • wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rady Naukowej oraz przewodniczących Zarządów Oddziałów terenowych,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 • wyrażanie zgody na zakup i zbycie nieruchomości,
 • rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich.

§23

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności   co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 2. Do dokonania zmian Statutu wymagane jest uzyskanie ¾ głosów członków uprawnionych do głosowania.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§24

 1. Zarząd Główny składa się z 6-8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Zarząd Główny składa się z Prezesa, Prezesa elekta, Prezesa ubiegłej kadencji, skarbnika , sekretarza i 1-3 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków, na jedną 3 letnią kadencję. Prezes nie może być wybierany na dwie kolejne kadencje.
 4. Konsultant Krajowy ds. psychiatrii (psychiatrii sądowej) – po utworzeniu takiej funkcji – staje się automatycznie członkiem Zarządu Głównego, o ile jest członkiem   Towarzystwa. W innym przypadku uzyskuje akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.
 5. Przedstawiciel Polski przy odpowiednim Europejskim Towarzystwie staje się automatycznie członkiem Zarządu Głównego, o ile jest członkiem Towarzystwa. W   innym przypadku uzyskuje akredytację jako obserwator prac Zarządu Głównego z głosem opiniodawczo – doradczym.
 6. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, zwołanym nie później niż w 7 dni po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 7. W przypadku zmiany w składzie Zarządu Głównego w czasie kadencji Zarząd decyduje o obsadzie stanowisk i ewentualnym dokooptowaniu członka Zarządu na   zasadach określonych w § 18 ust.3.

§25

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
  2. nadawanie członkostwa honorowego oraz wydawanie uchwał o pozbawieniu tego tytułu,
  3. wykluczanie i zawieszania członków,
  4. nadawanie odznaczeń – po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Naukowej,
  5. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  7. uchwalanie regulaminów, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Naukowej,
  9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  10. organizacja nie rzadziej niż raz na dwa lata – naukowego zjazdu Towarzystwa,
  11. powoływanie oddziałów terenowych,
  12. rozpoznawanie odwołań od uchwał oddziałów terenowych.
 2. Zarząd Główny reprezentuje na zewnątrz Towarzystwo poprzez działanie łączne dwóch członków Zarządu.

§26

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego, na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków.

§27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 6 członków Towarzystwa, nie będących członkami Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Rady Naukowej.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
  • każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego sporów pomiędzy członkami, wynikłymi w obrębie Towarzystwa, poza skargami wniesionymi na władze Towarzystwa,
  • spraw nieprzestrzegania Statutu.
 3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§28

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym, pełniącym funkcje inicjujące w zakresie działalności statutowej, w tym w zakresie zadań pożytku publicznego, a w szczególności:
  1. inicjuje kierunki działalności naukowo- badawczej,
  2. opiniuje programy działalności dydaktycznej,
  3. ustala zasady i formy wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych i ekspertyz,
  4. opiniuje wnioski o przystąpieniu Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze;
  5. opiniuje wnioski o nadanie tytułu: członka honorowego oraz wnioski o przyznanie odznaczeń.
 2. Członków Rady Naukowej w liczbie nie przekraczającej 15 osób wybiera Zgromadzenie. Konsultantów powołuje Rada Naukowa w trybie i na zasadach określonych w regulaminie.

§29

Rada Naukowa Towarzystwa może opiniować utworzenie jednostek badawczo-rozwojowych lub innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§30

Szczegółowe zadania, strukturę i uprawnienia Rady Naukowej określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Rady Naukowej.

§31

 1. Władzami Rady Naukowej są: Przewodniczący Rady Naukowej, jego dwóch zastępców oraz sekretarz naukowy, których Rada wybiera ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.

§32

W razie zmniejszenia się składu Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej – w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na zasadach określonych w §18 ust. 3 Statutu.

 

Rozdział V
Oddziały terenowe

§33

 1. Terenowe jednostki organizacyjne (oddziały terenowe) powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Odziały terenowe nie mają osobowości prawnej.
 3. Oddziały terenowe mogą samodzielnie występować wobec władz lokalnych, instytucji i organizacji społecznych. Do władz i instytucji centralnych występować mogą jedynie za pośrednictwem Zarządu Głównego, bądź z jego upoważnienia.
 4. Zadaniem oddziałów terenowych jest realizacja statutowych celów Towarzystwa na obszarach jednostek administracyjnych kraju, województw, miast, dzielnic, gmin oraz w określonych środowiskach.
 5. Do powołania oddziałów terenowych wymagana jest liczba co najmniej 20 członków Towarzystwa.

§34

 1. Władzami Oddziałów terenowych są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  4. Sąd Koleżeński Oddziału.
 2. Kadencja Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Towarzystwa trwa 3 lata.
 3. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.
 4. Władze Oddziału mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków z wyboru, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

§35

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków o terminie, miejscu porządku obrad – co najmniej na 10 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane w uzasadnionych przypadkach:
  1. z inicjatywy Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej
  3. na żądanie 1/3 członków Oddziału.

Termin zwołania Nadzwyczajnego Zebrania wynosi 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość osób w drugim terminie.

§36

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,
 2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. ustalanie wytycznych działalności Oddziału,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziału, jego Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału – na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 5. wybór delegatów na Zgromadzenie Delegatów.

§38

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału władzą oddziału jest Zarząd Oddziału, który liczy od 3 do 5 członków.
 2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.
 3. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.

§39

Do kompetencji Zarządu Oddziału terenowego należy:

 1. działanie w imieniu oddziału i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizowanie programu uchwalonego przez Walne Zgromadzenia Członków, uchwał Zarządu Głównego oraz wytycznych Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 3. uchwalanie planów pracy i budżetu oddziału;
 4. przedkładanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań ze swej działalności;
 5. współpraca z właściwymi terenowymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Towarzystwa;
 6. pobieranie składek członkowskich;
 7. wnioskowanie o zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie członków Zarządu Oddziału;
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz sekcji terenowych lub środowiskowych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 9. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych, za zgodą Zarządu.

§40

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba, że statut stanowi inaczej.

§41

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. kontrola bieżącej pracy oddziału terenowego,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
  3. występowanie z wnioskiem do zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków.

§42

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków Oddziału Towarzystwa, nie będących członkami innych organów.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie:
 • każdego pisemnego wniosku członka oddziału dotyczącego sporów pomiędzy członkami, wynikłymi w obrębie Towarzystwa, poza skargami wniesionymi na władze Oddziału Towarzystwa,
 • spraw nieprzestrzegania Statutu.
 1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
 3. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 4. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

 §43

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, dotacji krajowych i z Unii Europejskiej, subwencji, dochodów z własnej działalności, oraz ofiarności publicznej.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków, przy czym członkowie honorowi i seniorzy są zwolnieni od płacenia składek. Zwolnienie to nie obejmuje prenumeraty wydawnictwa, za które wszyscy członkowie są obowiązani płacić niezależnie od kategorii członkostwa. W przypadku członkostwa niepełnego, składki wynoszą 50% sumy płaconej przez członka pełnego. Członkowie korespondenci i stowarzyszeni płacą składki w wysokości takiej jak członkowie pełni. Osoby aplikujące do członkostwa Towarzystwa zobowiązane są do opłaty wstępnej w wysokości 50% składki rocznej. Po ustanowieniu przez Towarzystwo wydawnictwa, składka członkowska związana będzie z jego prenumeratą.
 3. Wezwanie do zapłaty składek członkowskich będzie wysyłane pocztą do wszystkich członków raz w roku.
 4. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny.
 5. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach finansowych (zobowiązania majątkowe) upoważnionych jest 2 członków Zarządu Głównego, działających łącznie (przy czym zawsze skarbnik lub jeden z prezesów).

 §44

W zarządzaniu majątkiem Towarzystwa nie zezwala się na:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.


Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa

 §45

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. Powołanie likwidatora następuje na posiedzeniu, które podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa.
 4. Likwidatorem nie może być członek dotychczasowego Zarządu Głównego.

 §46

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Statut przegłosowany i przyjęty na posiedzeniu założycieli w dniu 26 września 2006 r.