Program konferencji Popowo 11-14.11.2008

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt.:
Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych.
Psychofarmakologia sądowa.
11-14.11.2008;
Ośrodek Doskonalenia Kadr SW Popowo k. Serocka
07-203 Popowo Parcele 22

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr med. Jerzy Pobocha

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. med. Józef Kocur

Koncepcja Konferencji: dr med. Jerzy Pobocha

Komitet Naukowy Konferencji:

Autorzy referatów

11.11.2008

12.00 – Odjazd autokarem sprzed Pałacu Kultury (ul. E. Plater – obok Sali Kongresowej PK i N) do Popowa uczestników konferencji, którzy zgłosili się na ten przejazd
14.00-15.00 – Obiad
15.30-16.00 – Sesja organizacyjna
Dr med. Jerzy Pobocha: Wprowadzenie do tematyki konferencji. Program szkolenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej w 2009 roku
16.00-17.00
Badania ankietowe uczestników konferencji nt. szkolenia w psychiatrii sądowej
18.00-19.00 – Kolacja

12.11.2008

8.00-9.00 – Śniadanie
9.30-10.15
Dr med. Jerzy Pobocha: Oświadczenia woli w prawie i psychiatrii sądowej
10.15-11.00
Prof. Józef Kocur: Sądowo-psychiatryczne kryteria oceny zdolności do świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji lub wyrażenia woli
11.00-11.20 – Przerwa kawowa
11.20-12.15
Dr med. Danuta Hajdukiewicz: Struktura opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawach testamentowych
12.15-12.45
Dr med. Konstantinas Daškevičius, dr med. Jelena Marcinkevičiene (Wilno, Litwa): Ekspertyzy pośmiertne w sprawach cywilnych dotyczących oświadczenia woli na Litwie w latach 2002-2006
12.45-13.45 – Dyskusja
13.45-15.00 – Obiad
15.00-15.30
Autorska prezentacja książki: Zdzisław Majchrzyk „Zabójczynie i zabójcy”, wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
15.30-16.30
Ppłk. Mgr Emil Buduj: Kryminalistyczna ocena dokumentów
16.30-17.30 – Dyskusja, omawianie kazuistycznych opinii sądowo-psychiatrycznych
20.00-23.00 – Uroczysta kolacja – „Integracyjna”

13.11.2008

 8.00-9.00 – Śniadanie
9.30-10.15
Dr med. Piotr Radziwiłłowicz: Problemy psychiatryczne w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym – spadkowym
10.15-11.00
Dr med. Jerzy Pobocha: Metodologia opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach dotyczących ważności testamentu
11.00-11.20
Przerwa kawowa
11.20-11.50
Prof. Tadeusz Widła, dr praw mgr psychologii Marek Leśniak: Biegły pismo znawca a niezdolność do testowania, granice kompetencji
11.50-12.20
Dr Magdalena Białas, prof. Tadeusz Widła: Obraz pisma u osób dotkniętych demencją typu alzheimerowskiego
12.20-12.12.50
Mgr Anna Konopacka, prof. Tadeusz Widła: Obraz pisma osób z guzem mózgu
12.50-13.30
Dr med. Jerzy Pobocha: Psychofarmakologia sądowa, czy można unikać błędów?
13.30-14.00 – Dyskusja
14.00-15.00 – Obiad
15.30-16.15
Dr med. Danuta Hajdukiewicz, lek. med. Małgorzata Opio: Uzupełniające opinie sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych
16.15-17.00
Dr med. Danuta Hajdukiewicz, lek. med. Małgorzata Opio, dr med. Jerzy Pobocha: Przedstawienie kazuistycznych opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach testamentowych
17.00-17.30 – Dyskusja
18.00-19.00 – Kolacja

14.11.2008

8.00-9.00 – Śniadanie
9.30-10.00
Lek. med. Małgorzata Opio, dr med. Danuta Hajdukiewicz, dr med. Krystyna Tarczyńska: Świadoma? wola testatora. Opis przypadku
10.00-10.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji
11.00 – Odjazd autokaru do Dworca Kolejowego Warszawa Centralna osób, które zgłosiły potrzebę takiego transportu

 

Referenci:

1. Białas Magdalena, dr praw, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski
2. Buduj Emil, płk. mgr b. Naczelnik Wydziału Badania Dokumentów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KG Policji w Warszawie
3. Daškevičius Konstantinas, dr med., Naczelny Psychiatra Sądowy Litwy
4. Hajdukiewicz Danuta, dr med. b. Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IP i N w Warszawie, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej
5. Kocur Józef, Prof. z. dr hab. med., Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Prezes Elekt i Przewodniczący Rady Naukowej PolskiegoTowarzystwa Psychiatrii Sądowej
6. Konopacka Anna, mgr, doktorantka Katedry Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski
7. Leśniak Marek, dr praw, mgr psychologii, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski
8. Majchrzyk Zdzisław, prof. dr hab. psychologii, Wiceprzewodoniczący ZG i członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjalnej, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Marcinkevičiene Jelena, dr med., Przewodnicząca Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Litwy
10. Opio Małgorzata, lek. med., asystent Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
11. Pobocha Jerzy, dr med., b. pracownik PAM, Uniwersytet Szczeciński, Prezes i członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Przewodniczący Naukowej Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
12. Radziwiłłowicz Piotr, dr med. adiunkt, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Gdańsku
13. Widła Tadeusz, Prof. dr hab. praw, Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Śląski, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

 

Uwaga:

Uczestnicy Konferencji otrzymają materiały Konferencji m. innymi na płycie CD, dlatego proszeni są o zabranie laptopów potrzebnych do analizowania otrzymanych opinii sądowo – psychiatrycznych.