Zebranie dotyczące utworzenia spółki Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowe PTPS

Szczecin, 03.11.2011

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PTPS z dnia 02.06.2011 zostaliśmy zobowiązani do utworzenia spółki z o.o. o nazwie Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o. (COS PTPS). Uzasadnienie celowości tego przedsięwzięcia, jak i protokół z Walnego Zgromadzenia znajduje się na naszej stronie internetowej www.ptps.com.pl. Przypominam, że inspiracją tego przedsięwzięcia było rozwiązanie przyjęte przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, które powołało utworzyło spółkę z o.o. o nazwie Centrum Badawczo-Szkoleniowe PTK.

Jak wynika z treści protokołu Walnego Zgromadzenia: „Spółka będzie zrzeszała grupę ekspertów z wielu dziedzin, którzy będą wydawać opinię. Z uzyskanych pieniędzy, w ramach spółki, można będzie stworzyć bibliotekę, opracować bibliografię psychiatrii sądowej, prowadzić szkolenia i wydawać certyfikaty z psychiatrii sądowej – wzorem PTK. Zamiarem spółki jest wydawanie opinii na najwyższym poziomie. Stawki za opinie byłyby godzinowe stosownie do wkładu pracy i kwalifikacji.

 

Rachunki za opinie wydawane będą przez COS PTPS zgodnie z §8 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 1975 roku.” Zarządzenie to przewiduje, że § 8. W razie wydania opinii przez jednostkę organizacyjną inną niż wymieniona w § 7 wynagrodzenie tej jednostki za wykonaną pracę określa się zgodnie ze stawkami w niej stosowanymi. Rachunki takie różnych spółek z o.o. np. z zakresu ruchu drogowego czy techniki samochodowej, kryminalistyki można znaleźć w aktach sądowych.

Informuję, że istnieje również zapotrzebowanie na wydawanie opinii na zlecenie kancelarii adwokackich i osób prywatnych, gdzie obowiązują ceny umowne. Prywatna opinia biegłego złożona przed sądem lub prokuratorem nie ma charakteru dowodu w sprawie, zaś jej autor nie jest traktowany jako biegły w sprawie. Złożenie takiej opinii może mieć charakter jedynie informacji dla organu, który po zapoznaniu się z jej treścią może zdecydować o formalnym powołaniu biegłego. Coraz powszechniejszym zjawiskiem w sporach sądowych jest przedstawianie przez strony procesu prywatnych opinii specjalistów i ekspertów. Mimo, że dokumenty takie nie mają wagi opinii biegłego, znaczenie ich dostrzegł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie o sygnaturze II CSK 323/10.

Sąd Najwyższy wskazał, że:

1. Przedstawienie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym. Niewątpliwie nie będąc dowodem z opinii biegłego stanowią one element materiału procesowego i powinny być udostępnione stronie przeciwnej. Prywatne opinie opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku, są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska.

2. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.

W celu powołania spółki należy podjąć następujące działania organizacyjne:

  1. Zwołać zebranie członków PTPS, którzy chcą być udziałowcami spółki – jest to Zgromadzenie Wspólników, które wybierze Zarząd i Radę Nadzorczą.

  2. Przyjąć tekst aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt tego aktu znajduje się w załączniku 1.

  3. Zgromadzić środki potrzebne do rejestracji Sp. z o.o. – to jest sumę 10 000,00zł (jak to podano w załączniku nr 2), którą można uzyskać np. przez wpłatę 50 osób po 200,00zł co daje 10 000,00zł.

  4. Uczestnicy Zgromadzenia Wspólników winni zapoznać się z tekstem kodeksu spółek handlowych, który jest dostępny w Internecie. W załączniku nr 3 przesyłamy te fragmenty kodeksu, które odnoszą się do spółki z o.o.

Jako miejsce spotkania proponujemy lokal Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Zgoda , gdzie istnieje możliwość uzyskania informacji o: prawnych, organizacyjnych, merytorycznych, finansowych i praktycznych problemach funkcjonowania Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK.

Zebranie to planujemy na dzień 17 grudnia 2011 od godziny 10 do 16.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300, mapka dojazdu znajduje się na stronie internetowej PTK: www.kryminalistyka.pl.

Prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową na adres ptps@ptps.com.pl do dnia 25 listopada, ponieważ chcemy zamówić catering.

dr med. Jerzy Pobocha prof. Józef Kocur