Ubezpieczenia dla biegłych

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
oraz ochrony prawnej biegłych sądowych i ekspertów

Zakres ubezpieczenia STU Ergo Hestia S.A. AXA TU S.A.

Zakres Podstawowy – suma gwarancyjna dla jednego i wszystkich wypadków w rocznym okresie ubezpieczenia

Zakres podstawowy obejmuje:

Wariant I – 100 000 zł składka 296 zł

Wariant II – 250 000 zł składka 351 zł

Wariant III – 500 000 zł składka 476 zł

Wariant IV – 1 000 000 zł składka 702 zł

Wariant I – 100 000 zł składka 240 zł – 20 zł/mc

Wariant II – 250 000 zł składka 300 zł- 30 zł/mc

Wariant III – 500 000 zł składka 408 zł- 34 zł/mc

Wariant IV – 1 000 000 zł składka 636 zł -53 zł/mc

Definicja ubezpieczonego Ubezpieczonym jest osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego Ubezpieczonym jest osoba pełniąca funkcję biegłego sądowego oraz eksperta (w tym rzeczoznawców)
Czyste straty finansowe, które nie wynikają ze szkody w mieniu lub na osobie lub pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy lub zmniejszenia wartości mienia Tak

Tak

Czyste straty finansowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych Tak

Tak

Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Tak Tak
Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Limit Wariant I – 50 000 zł

Limit wariant II,III,IV – 100 000 zł

Bez limitu do pełnej sumy gwarancyjnej
Szkody w rzeczach ruchomych, znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem Limit 50 000

Wariant I – do sumy gwarancyjnej

Wariant II – do sumy gwarancyjnej

Wariant III – limit 300 000 zł

Wariant IV – limit 300 000 zł

Szkody w mieniu lub na osobie Tak Tak
Koszty wynagrodzeń rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczyciela Tak

Tak

Niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonych na polecenie Ubezpieczyciela Tak

Tak

Trigger ubezpieczeniowy

Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki z czynności biegłego sądowego wykonanych lub zaniechanych
w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki które wystąpiły w okresie ubezpieczenia
Wysokość franszyzy/udział własny Franszyza redukcyjna 1.000 zł Franszyza redukcyjna 300 zł

 

Materiał do pobrania:

ulotka AXA biegli