III Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej

Temat: Granice niepoczytalności, granice kompetencji. Pojęcie choroby psychicznej – użyteczne czy zbędne? Kazuistyka opinii sądowo-psychiatrycznych

Spała, 07-08.03.2014

Tematyka

Celem konferencji jest również podjęcie działań dla opracowania podręcznika psychiatrii sądowej pod tytułem np. zarys praktyki orzeczniczej w psychiatrii lub opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne, praktyczny podręcznik. Dlatego uprzejmie prosimy, aby między innymi przygotować referaty, które po ich dalszej rozbudowie mogłyby stać się rozdziałami tak przygotowanego podręcznika.

Program do pobrania (Wersja DOC i PDF)

Jednocześnie informujemy, iż chęć przygotowania rozdziału pod tytułem „Psychopatologia: przegląd orzecznictwa” wyraził Bartosz Łoza, „Metodologia psychiatrii sądowej, opiniodawstwo w sprawach testamentowych, etyka psychiatrii sądowej” Jerzy Pobocha. Natomiast rozdział: „Środki zabezpieczające” mogliby przygotować koledzy Ryszard Wardeński i Leszek Ciszewski itd.

Na konferencji powołany zostanie zespół redakcyjny, który ustali tytuły dalszych rozdziałów podręcznika oraz jego objętość (minimum 200 stron). Prace na tak pomyślanym dziełem powinny potrwać około roku, tak aby na następnej konferencji możnaby było go omówić, a następnie skierować do druku.

Tak przygotowana była książka pod tytułem: Opiniodawstwo sądowo-lekarskie, Elselvier 2013.

Prosimy, aby z każdego oddziału psychiatrii sądowej został zgłoszony przynajmniej jeden lub dwa referaty, omawiające ciekawsze i trudniejsze przykłady opinii sądowo-psychiatrycznych, w szczególności takich kiedy: wykryto błędną diagnozę, istniały kontrowersje co do stopnia ograniczenia niepoczytalności, zdolności do oświadczenia woli, zawarcia małżeństwa itd.

Na konferencji przedstawiony zostanie przypadek gdzie w sprawie o zabójstwo wydano trzy opinie: pierwsza: znacznie ograniczona niepoczytalność, druga: zniesiona poczytalność, trzecia: bez ograniczenia niepoczytalności. Sprawą tą zajmował się Sąd Najwyższy.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie propozycji innych tematów, które można i należy w czasie konferencji omówić.

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 5.02.2014

Miejsce

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz

www.spala.cos.pl

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

350zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)

Informujemy, iż składka roczna wynosi 100zł i należy ją uiścić na konto PTPS

450zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia na konferencję (kartę uczestnictwa do pobrania tutaj) można przesłać:

  1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl
  2. Faxem na numer (091)8812134
  3. Pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

ul. Żołnierska 55
71-210 Szczecin

Noclegi

Zakwaterowanie w ośrodku:

  • Cena za jedną osobę to 250,00zł (doba)

W cenę pokoju wliczone jest całodzienne wyżywienie, nocleg, pływalnia i komnata solna

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 28.02.2014

Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 500zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe

BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Tytułem: Konferencja Spała, nazwisko uczestnika

Kontakt

Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740